© 2011 /2012 R.Z 
 Skippy Christmas Eve Pikatchu lana Tyler
Sarah
Nagimi
Niki Nougat
Tiara
Kenij